دانشجويان كارشناسي مي توانند طبق يكي از شرايط ذكر شده درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و يا 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند:

1- دانشجويان كارشناسي دورس زبان عمومي 1 و 2 خود را در سطح آكادميك پاس نكرده باشند.

1-دانشجويان مي توانند پس از گذراندن موفق 4 درس در سطح Elementary  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجويان مي توانند پس از گذراندن موفق 4 درس در سطح Intermadite  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت عدد مابين 16 الي 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

3-دانشجويان مي توانند پس از گذراندن موفق 4 درس در سطح Advanced  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت عدد مابين 16 الي 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

1-دانشجويان مي توانند پس از آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت READING = 6 و OVERALL  = 5.5  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجويان مي توانند پس از آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت READING = 6.5 و OVERALL  = 6  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

1-دانشجويان مي توانند پس از آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6 و OVERALL  = 5.5  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجويان مي توانند پس از آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6.5 و OVERALL  = 6  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجويان مي بايست در ابتدا مدرك خود را جهت تاييد و ثبت در پروتال آموزشي دانشگاه از طريق لينك زير ارسال و پس از تاييد آن اعلام به درخواست زبان عمومي 1 و 2 كنند.

***ارسال مدرك IELTS  جهت تاييد***

1- دانشجويان مي توانند پس از آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING = 18 و OVERALL  = 69  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجويان مي توانند پس از آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING = 23 و OVERALL  = 79  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجويان مي بايست در ابتدا مدرك خود را جهت تاييد و ثبت در پروتال آموزشي دانشگاه از طريق لينك زير ارسال و پس از تاييد آن اعلام به درخواست زبان عمومي 1 و 2 كنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تاييد***

1- دانشجويان مي توانند پس از آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت READING = 52 و OVERALL  = 525  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجويان مي توانند پس از آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت READING = 57 و OVERALL  = 550  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجويان مي بايست در ابتدا مدرك خود را جهت تاييد و ثبت در پروتال آموزشي دانشگاه از طريق لينك زير ارسال و پس از تاييد آن اعلام به درخواست زبان عمومي 1 و 2 كنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تاييد***

ثبت نمره به صورت اعتباري در كارنامه دانشجويان كارشناسي

ثبت اعتباري دروس در كارنامه دانشجويان كارشناسي به اين معنا مي باشد درس به منزله پاس شده بود ه و واحد آن مورد محاسبه ولي نمره آن در معدل تاثير ندارد.