دانشجویان مقطع كارشناسی می‌توانند درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 یا 2 طبق یكی از شرایط ذكر شده در پورتال آموزشی دانشگاه ثبت نمایند:

1-دانشجویان مقطع كارشناسی ورودی سال 99 به قبل که دورس زبان عمومی 1 و 2 خود را در سطح آكادمیك گذرانده  باشند.نمی توانند نمره خود را در پورتال آموزشی دانشگاه تغییر دهند.

 

1-دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن 4 درس از سطح Elementary و كسب نمره حداقل 70 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن 4 درس از سطح Intermediate و كسب نمره حداقل 70 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند. (در این مرحله نمره عددی بین 16 الی 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

3-دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن 4 درس از سطح Advanced و كسب نمره حداقل 70 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت عددی بین 16 الی 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

1- دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت READING=6  و   OVERALL=5.5 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت  READING=6.5 و OVERALL= 6 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند. (در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

1-دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6  و OVERALL = 5.5  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6.5 و OVERALL = 6 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند. (در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك IELTS  جهت تایید***

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

1- دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING = 18  و OVERALL = 69  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجویان می‌توانند پس از آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING= 23  و OVERALL = 79  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تایید***

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

1-دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت    READING = 52  و OVERALL = 525 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجویان می‌توانند پس از آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت READING= 57  و OVERALL = 550 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تایید***

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

ثبت نمره به صورت اعتباری در كارنامه دانشجویان كارشناسی

ثبت اعتباری دروس در كارنامه دانشجویان كارشناسی به منزله پاس شدن درس بوده، واحد آن مورد محاسبه قرار گرفته ولی نمره آن در معدل تاثیر ندارد.