دانشجويان كارشناسي مي‌توانند درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 يا 2 طبق يكي از شرايط ذكر شده در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند:

1- دانشجويان كارشناسي دورس زبان عمومي 1 و 2 خود را در سطح آكادميك پاس نكرده باشند.

1-دانشجويان مي‌توانند پس از گذراندن سطح Elementary  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجويان مي‌توانند پس از گذراندن سطح Intermediate درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند. (در اين مرحله نمره عددی بین 16 الي 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

3-دانشجويان مي‌توانند پس از گذراندن سطح Advanced  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت عددی بين 16 الي 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

1- دانشجويان مي‌توانند پس از شرکت در آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت READING=6  و   OVERALL=5.5 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجويان مي‌توانند پس از شرکت در آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت  READING=6.5 و OVERALL= 6 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند. (در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

1-دانشجويان مي‌توانند پس از شرکت در آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6  و OVERALL = 5.5  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجويان مي‌توانند پس از شرکت در آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6.5 و OVERALL = 6 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند. (در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك IELTS  جهت تاييد***

1- دانشجويان مي‌توانند پس از شرکت در آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING = 18  و OVERALL = 69  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجويان مي‌توانند پس از آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING= 23  و OVERALL = 79  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تاييد***

1-دانشجويان مي‌توانند پس از شرکت در آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت    READING = 52  و OVERALL = 525 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجويان مي‌توانند پس از آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت READING= 57  و OVERALL = 550 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومي 1 و 2 در پورتال آموزشي دانشگاه ارسال نمايند.(در اين مرحله نمره به صورت اعتباري در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تاييد***

ثبت نمره به صورت اعتباري در كارنامه دانشجويان كارشناسي

ثبت اعتباري دروس در كارنامه دانشجويان كارشناسي به منزله پاس شدن درس بوده، واحد آن مورد محاسبه قرار گرفته ولي نمره آن در معدل تاثير ندارد.