قابل توجه كليه دانشجويان محترم

با ارسال TRF NUMBER در این سامانه، مدرک IELTS خود را تایید نموده و در آموزش كل و تحصيلات تكميلي دانشگاه ثبت نمایید.

شرايط استفاده از اين سامانه :
1- نوع مدرك مي بايست ACADEMIC باشد

2- از مدت زمان صدور مدرك بيش از 2 سال نگذشته باشد.

  • TEST REPORT FORM NUMBER