برنامه جامع آيلتس

دانشگاه صنعتی اميركبير با همكاری دفتر Idp استراليا در ايران(ايرسافام) اقدام به برگزاری آزمون‌های آيلتس، آزمون‌های آزمايشی آيلتس(Mock Test)، دوره های آمادگی آزمون و دوره‌های تربيت مدرس آيلتس در پرديس مركزی(تهران)،پرديس جامع درياساحلی بندر عباس، واحد دانشگاهی گرمسار و پرديس بين‌‍‌المللی كيش نموده است.