قابل توجه كلیه دانشجویان محترم

با ارسال TRF NUMBER در این سامانه، مدرک IELTS خود را تایید نموده و در آموزش كل و تحصیلات تكمیلی دانشگاه ثبت نمایید.

شرایط استفاده از این سامانه :
1- طبق قوانین و تغییر آیین نامه فقط و فقط مدرك ACADEMIC  مورد تایید می باشد.

2- طبق قوانین و تغییر آیین نامه  نمره میانگین 5.5 در آزمون Academis به شرطی قابل پذیرش می باشد گه نمره هر کدام از مهارت ها کمتر از 5 نباشد.

3- از مدت زمان صدور مدرك بیش از 2 سال نگذشته باشد.