قابل توجه كليه دانشجويان محترم

جهت تاييد مدرك IELTS خود براي ثبت در آموزش كل و تحصيلات تكميلي دانشگاه فقط با ارسال TRF NUMBER مدرك به اين سامانه، كليه كارهاي مربوطه را انجام دهيد.

شرايط استفاده از اين سامانه :
1- نوع مدرك مي بايست ACADEMIC باشد

2- مدت زمان اين مدرك 2 سال بيشتر نگذشته باشد.

  • TEST REPORT FORM NUMBER