نكات مهم

كليه كتاب ها در مركز موجود مي باشد.

مركز امكان ارسال كتاب از طريق پست، پيك و …. ندارد.

جهت خريد كتاب حتما مي بايست نقدا خريداري گردد . مركز داراي دستگاه P.O.S نمي باشد.

INTERMEDIATE

 ELEMENTARY

** كتاب هاي Writing و Speakingجزء انتشارات مركز بين المللي زبان مي باشد وبه صورت فايل غير قابل دانلود در سايت مربوطه قرار گرفته است.

** كتاب Writing  و Speaking به صورت Hardcopy در مركز موجود مي باشد.