نكات مهم

كليه كتاب ها در مركز موجود مي باشد و جزء در مركز بين المللي زبان اجازه فروش داده نمي شود.

مركز بين المللي زبان امكان ارسال كتاب از طريق پست، پيك و …. ندارد و دانشجو بايد شخصا اقدام به خريد كتاب ها كند.

جهت خريد كتاب حتما مي بايست نقدا خريداري گردد . مركز داراي دستگاه P.O.S نمي باشد.

كتاب هاي سطح پيشرفته ***** Advanced Level Books

كتاب هاي سطح مياني ***** Intermediate Level Books

** كتاب هاي Writing و Speakingجزء انتشارات مركز بين المللي زبان مي باشد و به صورت فايل غير قابل دانلود در سايت مربوطه قرار گرفته است.

** كتاب Writing  و Speaking به صورت Hardcopy در مركز موجود مي باشد.

كتاب هاي سطح مقدماتي ***** Elementary Level Books

** كتاب هاي Writing و Speakingجزء انتشارات مركز بين المللي زبان مي باشد و به صورت فايل غير قابل دانلود در سايت مربوطه قرار گرفته است.

** كتاب Writing  و Speaking به صورت Hardcopy در مركز موجود مي باشد.