نکات مهم :

كلیه كتاب ها در مركز موجود می باشد و جزء در مركز بین المللی زبان اجازه فروش داده نمی شود.

مركز بین المللی زبان امكان ارسال كتاب از طریق پست، پیك و …. ندارد و دانشجو باید شخصا اقدام به خرید كتاب ها كند.

جهت خرید كتاب حتما می بایست نقدا خریداری گردد . مركز دارای دستگاه P.O.S نمی باشد.

 

كتاب های پیوست ***** Suplementary Books

كتاب های سطح پیشرفته ***** Advanced Level Books

كتاب های سطح میانی ***** INTERMEDIATE Level Books

كتاب های سطح مقدماتی***** eLEMENTARY Level Books