لطفا در جهت بهتر ارتباط برقرار كردن با كلاس هاي آنلاين از نرم افزار Adobe Connect به جاي برنامه تحت Web  آن استفاده نماييد

Download Adobe Connect for App

Download Adobe Connect for Windows