مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

شرایط و مزايای شرکت در آزمون ESTA

advanced divider

  1. دانشجویان ورودی کلیۀ مقاطع تحصیلی در ترم اول مجوز شرکت در آزمون استا را ندارند.
  2. در صورت کسب نمره پایین‌تر از ۶ دانشجو می‌تواند براساس جدول زیر در آزمون بعدی شرکت کند.
  3. در صورت عدم کسب نمره مورد قبول، دانشجو بايد طبق زمان‌بندی جدول (۷) در آزمون بعدی شرکت کند.

میانگین نمره

زمان آزمون بعدی

5.5

۲ ماه

5

۳ ماه

4.5

۴ ماه

جدول 1- زمان‌بندی شرکت در آزمون بعدی ESTA

مزایای شركت در آزمون

جایگزینی نمره آزمون ESTA برای دانشجویان مقطع كارشناسی (دانشگاه صنعتی امیركبیر) به جای نمره زبان عمومی 1 و 2 ( به صورت اعتباری )

اخذ مجوز شركت در آزمون جامع توسط دانشجویان مقطع دكتری