مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

برگزاری جلسه هم افزايی با حضور دكتر خسرو داوودی

advanced divider

جلسه هم افزايي پيرامون مسائل آموزشي در دو حوزه محتواي آموزش و روش هاي موثر تدريس به ميزباني دكتر پورقاسم، رئيس مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير و با حضور دكتر خسرو داوودي برگزار شد. در اين جلسه، دكتر داوودي ضمن توضيح جنبه هاي مختلف توليد محتواي تعاملي به جاي استفاده از كتاب هاي سنتي، ظرفيت هاي موثر نرم افزارهاي ايراني از قبيل پابنيتو را ياداورد شد.

advanced divider
advanced divider
در ادامه، دكتر پورقاسم ضمن توضيح نيازهاي مركز آزفاي دانشگاه صنعتي اميركبير در توليد محتواي تعاملي، يكي از قدم هاي موثر در گسترش آموزش زبان فارسي در ايران را استفاده از محتواي برخط و تعاملي ذكر كرد. در ادامه، درباره تجارب دكتر داوودي در انگلستان در مباحث آموزشي صحبت شد. از محورهاي اصلي اين بخش، محتوا و تكنيك هاي آموزش زبان در دانشگاه هاي انگلستان بود.