برنامه هفتگي/ آموزشي دوره پنجم زبان كاركنان دانشگاه صنعتي امير كبير(روزهاي فرد)

Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday
10/24 10/22 Week 1
11/01 10/29 Week 2
11/08 11/06 (QUIZ 1) Week 3
11/15 11/13 Week 4
11/22 11/20 (Mid-Term) Week 5
11/29 11/27 Week 6
12/06 (QUIZ 2) 12/04  Week 7
12/13 12/11 Week 8
12/20 (Final) 12/18  Week 9

روزهاي برگزاري كلاس : روزهاي يكشنبه و سه شنبه.

آزمون ميان ترم از محتواي درسي كلاس مي باشد.

محتواي هر دو آزمون QUIZ  از پروژهاي ارسالي مي باشد.

آزمون پايان ترم  20-12-98 روز يكشنبه مي باشد.

بيش از دو جلسه غيبت موجب حذف درس مي شود .


نحوه بارم بندي نمرات

رديف عنوان نمره
1 تحويل پروژه ها 14
2 آزمون پروژه ها (  QUIZ1 ) 10
3 آزمون پروژه ها (  QUIZ2 ) 10
4 آزمون ميان ترم 15
5 آزمون پايان ترم 35
6 حضور و غياب 16
             مجموع 100
حداقل نمره مورد قبول  70

زمان برگزاري كلاس ها در روز هاي فرد

يكشنبه سه شنبه
9:00-10:30 SP2 9:00-10:30 SP2
10:45-12:15 SP2 10:45-12:15 SP2
9:00-10:30 SP4 9:00-10:30 SP4
10:45-12:15 SP4 10:45-12:15 SP4