اساتید زبان فارسی

advanced divider

Azam Azhand

دكتر اعظم آژند
Azam Azhand

Mohammadreza Tollabi

استاد محمدرضا طلابی
Mohammadreza Tollabi

Maryam Zare Mahforouzi

دكتر مريم زارع ماهفروزي
Maryam Zare Mahforouzi
advanced divider

Shirin Roushani

دكتر شيرين روشني
Shirin Roushani

Shirindokht Mohagheghi

استاد شيرين‌دخت محققی
Shirindokht Mohagheghi

Zahra Ghorban Nataj

استاد زهرا قربان نتاج
Zahra Ghorban Nataj
advanced divider

Zahra Shariati

استاد زهرا شريعتی
Zahra Shariati

Maryam Pournorouz

استاد مريم پورنوروز
Maryam Pournorouz

Morteza Asemani

دکتر مرتضي آسماني
Morteza Asemani
advanced divider

Mahboobeh Bagheri

استاد محبويه باقري
Mahboobeh Bagheri

Bahareh Bagherinezhad

دكتر بهاره باقري نژاد
Bahareh Bagherinezhad

Farnaz Fotouhi

دكتر فرناز فتوحي
Farnaz Fotouhi
advanced divider

Zahra Roohi

دكتر زهرا روحي
Zahra Roohi

Dina Nourelahian

استاد دينا نورالهيان
Dina Nourelahian

Zahra Rezaii

استاد زهرا رضايي
Zahra Rezaii
advanced divider

Fatemeh Taheri

استاد فاطمه طاهري

Parisa Heidari Khosro

استاد پريسا حيدري خسرو
Parisa Heidari Khosro
advanced divider
advanced divider