مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

اساتید زبان فارسی

advanced divider

Azam Azhand

دكتر اعظم آژند
Azam Azhand

Bahareh Bagherinezhad

دكتر بهاره باقري نژاد
Bahareh Bagherinezhad

Zahra Roohi

دكتر زهرا روحي
Zahra Roohi
advanced divider

Shirin Roushani

دكتر شيرين روشني
Shirin Roushani

Farnaz Fotouhi

دكتر فرناز فتوحي
Farnaz Fotouhi

Maryam Zare Mahforouzi

دكتر مريم زارع ماهفروزي
Maryam Zare Mahforouzi
advanced divider

Delaram Dezfulian

استاد دلارام دزفوليان
Delaram Dezfulian

Zahra Shariati

استاد زهرا شريعتی
Zahra Shariati

Shirindokht Mohagheghi

استاد شيرين‌دخت محققی
Shirindokht Mohagheghi
advanced divider

Dina Nourelahian

استاد دينا نورالهيان
Dina Nourelahian

Zahra Ghorban Nataj

استاد زهرا قربان نتاج
Zahra Ghorban Nataj

Shaghayegh Mehregan

استاد شقايق مهرگان
Shaghayegh Mehregan
advanced divider

Shima Zardi

استاد شيما زردی
Shima Zardi

Maedeh Jafari Nodoushan

استاد مائده جعفري ندوشن
Maedeh Jafari Nodoushan

Mahboobeh Bagheri

استاد محبويه باقري
Mahboobeh Bagheri
advanced divider

Morteza Asemani

دکتر مرتضي آسماني
Morteza Asemani

Maryam Pournorouz

استاد مريم پورنوروز
Maryam Pournorouz

Maryam Mahmoudian

استاد مريم محموديان
Maryam Mahmoudian
advanced divider

Mohammadreza Tollabi

استاد محمدرضا طلابی
Mohammadreza Tollabi
advanced divider