مدارک زبان انگلیسی مورد تایید جهت شرکت در آزمون جامع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری برای تایید مدرک زبان انگلیسی در هنگام ثبت نام در دانشگاه باید مدرک خود را مطابق جدول‌های (۵) و (۶) ارائه دهند. در غیر اینصورت، لازم است در دوره‌های مرکز بین‌المللی زبان شرکت نمایند.

ESTA/IELTS

Reading

Listening

Speaking

Writing

Overall

5+

5+

5+

5+

5.5+

جدول 5- نمرات مورد تایید آزمون‌های IELTS و ESTA در مقطع دکتری

MSRT

TOLIMO

TOEFL IBT

60+

520+

69+

جدول 6- نمرات مورد تایید مدارک TOEFL IBT, TOLIMO, MSRT در مقطع دکتری