حداقل قبولي در آزمون ESTA نمره Band Score=5

حداقل قبولي در دوره هاي Intermediate و Advanced نمره 70 از 100 مي باشد.