دانشجويان محترم دكتري طبق آيين نامه مي بايست جهت شركت در آزمون جامع دكتري يكي از شرايط زير را توسط مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير احراز نمايند.

1-  IELTS  :

   * overall =5.5

   * bandscore = min 5.0

  * Type = Academic

2- TOEFL ibt =

  * overall = 79 – 80

3- TOEFL pbt =

  * overall = 550

4- دوره هاي استاندارد آموزش زبان انگليسي مركز بين المللي زبان :

   * Level = Intermadite

   * bandscore = min 65

   * overall =min 70

5- آزمون  استاندارد آموزش زبان انگليسي مركز بين المللي زبان ( ESTA ):

    * overall =5.5

   * bandscore = min 5.0