اعلام زمان بندي كلاس توسط استاد محترم

  • شرط واگذاري كلاس به استادمستلزم به حد نصاب رسيدن تعداد دانشجويان مي باشد.