لطفا جهت ارسال پيام و يا درخواست آموزشي خود به قسمت پيشتيبان مربوطه خودپيام دهيد . در صورت ارسال اشتباه پيام شما جواب داده نخواهد  شد.

نكات مهم :

**روند تدريس در كلاس و نحوه نمره دهي پروژه <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 1 ( تا شروع نيمسال دوم تحصيلي غير فعال مي باشد)

**بررسي و مشكلات مربوط به ارسال، زمان و نوع پروژه. لينك كلاسها(آقاي محدث)  -64545615 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي  2 ( تا شروع نيمسال دوم تحصيلي غير فعال مي باشد)

**كليه موارد مرتبط با خريد كتاب. مسائل مالي(آقاي لطفي) – 64545404 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 3

** درخواست آموزشي (اعتراض به نمرات). (خانم ابويي) – 64545415 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 4

**كليه موارد مرتبط با نحوه برگزاري و درخواست بازبيني آزمون ESTA <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 5