آزمون تعيين سطح

طبق آئين نامه‌های آموزشي دانشجویان باید قبل از ورود به مرکز بین‌المللی زبان و يا به دلیل فاصله افتادن بين ترم‌هاي تحصيلي به مدت يك سال، جهت مشخص شدن سطح زبان خود در یک آزمون که مطابق کلیه استانداردهای برگزاری آزمون‌های زبان می‌باشد شرکت نمایند.

این آزمون شامل دروس Listening , Reading , Writing  است.

مدت زمان آزمون: 45 دقيقه

متقاضی پس از شرکت در آزمون وبعد از مشخص شدن نتیجه در یکی از سه سطح آموزشی پذیرفته می‌شود:

Elementary-1

Intermediate-2

Advanced-2

دانشجویانی که نمره آزمون تعيين سطح آن‌ها در مرحله آزمون ESTA قرار دارد جهت ثبت نام وحضور در اولين برگزاري آزمون ESTA معرفی می‌شوند.

اگر نمره کسب شده آزمون تعيين سطح در بالا باشد، آزمون Speaking به صورت آنلاين و Face to Face  گرفته شده و پس از آن مدرک دوره‌های زبان تعلق اعطا خواهد شد.