نحوه ورود وقوانين كلاس هاي آنلاين

قوانين كلاس هاي آنلاين

 1. دانشجويان بايد تمامی امکانات فنی مورد نياز براي شرکت در کلاس آنلاين ( اينترنت مناسب، وبكم، ميكروفون و …) را فراهم کند. در صورت نقص فني و عدم مشاركت فعال دانشجويان در فرايند كلاس، عدم حضور ثبت خواهد گرديد.
 2. فعال بودن ميكروفون و وبكم در كلاس هاي آنلاين الزامي است. قطع بودن ميكروفون و وبكم به هر دليلي موجب درج غيبت در آن جلسه خواهد شد.
 3. نرم افزارهاي لازم را از طريق لينك زيردانلود نماييد.
 4. 10 پروژه براي ابتداي ترم تا ميان ترم و10 پروژه ديگر ازميانترم تا پايان ترم درمودل بارگذاري شده و قابل دانلود است. درآزمون‌هاي ميانترم وپايان‌ترم ازاين پروژه‌هاآزمون گرفته مي‌شود.
 5. استاددر هرجلسه يكيازپروژه‌هارادركلاس بادانشجويان بررس يخواهندكرد،بنابراين لازم است دانشجويان كليه اينپروژه‎‎هارامطالعه كنندوانجام دهند.هيچ پروژه‌اي براي دانشجويان ارسال نمي شود.
 6. عدم شرکت در آزمون، باعث درج نمره صفر در آن آزمون خواهد شد.
 7. چنانچه درآزمونهای دوره،هرگونه تخلف آموزشی ازجمله تقلب ویاسرقت علمی مشاهده شود،نمره25/. ( بيست و پنج صدم)در کارنامه ثبت مي‌گردد.
 8. چنانچه به هردلیلی اجرای کلاس ازجانب مرکززبان میسرنبود،جلسه جبرانی آن متعاقبااعلام خواهدشد. كلاس‌هادرتعطيلات رسمي مندرج درتقويم رسمي تعطيل استو براي آنهاكلاس جبراني برگزارخواهدشد.
 9. قبولي در دوره هاي مركز زبان منوط به اخذ نمرات حضور در كلاس، آزمون پروژه‌ها، نمرات آزمون ميانترم و پايان‌ترم است. (مراجعه به تقويم آموزشي)
 10. غيبت غيرموجه درهرسطح (تعدادجلسه غيبت براي هردوره متفاوت است) باعث حذف درس دانشجوخواهدشد. (مراجعه به تقويم آموزشي)
 11. داشتن پوشش مناسب درهنگام برگزاری کلاسهای آنلاین الزامیست. درصورت عدم رعایت این موردازطرف دانشجویان نمره حضور صفر در نظر گرفته خواهد شد
 12. ارتباط بااستادفقط ازطريق ارسال پيام در مودل صورت مي‌گيرد. به صورتي كه دانشجويان به قسمت شركت كنندگان در هر درس رفتهو برروي اسم استاد كليك كرده و براي استاد پيام خود را ارسال كند