قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشجویان می بایست کلیه سطوح زبان خود را به صورت مستمر و بدون هیچ فاصله زمانی سپری نمایند..در غیر اینصورت دانشجوی فوق مجددا تعیین سطح شده و در صورت تغییر می بایست از نمره تعیین سطح شروع به ادامه نمایند.