قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشجویان باید تمام سطح‌های آموزشی زبان را به صورت مستمر و بدون هیچ فاصله زمانی سپری نمایند. درغیر این صورت دانشجو باید مجدد تعیین سطح شده و در صورت تغییر در نتیجه آزمون با توجه به نمره جدید آموزش خود را شروع بکند.