دانشجويان درصورت احراز يكي از شرايط زير مي‌توانند صرفاً در دروس ارائه شده به زبان انگليسي ثبت‌نام نمايند ولي اين شرايط براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” كافي نيست و بايد دانشجويان مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي خود را قبل از فعال شدن فرايند فراغت از تحصيل به ” واجد شرايط قطعي” ارتقاء دهند.

1- دارا بودن يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:

نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۵/۵ ۵/۵ ۵۲۵

۷۰-۶۹

2- قبولي در آزمون تعيين سطح دوره Intermediate و ثبت نام و قبولي در 4 درس آن دوره