دانشجويان در صورت احراز يكي از شرايط زير مي توانند در دروس ارائه شده به زبان انگليسي ثبت‌نام نمايند. ضمناً اين شرايط به همراه بقيه شرايط ذكر شده در آئين نامه نوع مدرك دانش‌آموختگي براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل”  كافي است.

  • دارا بودن نمره يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:
نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۶ ۶ ۵۵۰ ۸۰-۷۹
  • قبولي در آخرين دوره فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مركز بين‌المللي زبان دانشگاه (Advanced)