پايان ترمنمره ارسال پروژهميان ترمحضور و غيابتوضيحات
40 نمره16 نمره30 نمره14 نمرهجمعا 100 نمره كه حداقل نمره 70 قابل قبول مي باشد

نحوه بارم بندي نمرات ترم تابستان

  • مجموع برگزاري كلاس ها 7 هفته و در دو روز يكشنبه و دوشنبه برگزار مي گردد.

  • نمره اي كه استاد محترم در كلاس منظور مي كند، مجموعا 44 نمره است كه حاصل جمع 30 نمره ميان ترم و 14 نمره حضور و غياب و فعاليت كلاسي است كه هر جلسه ثبت خواهد شد. بنابراين صرف حضور دانشجو به معناي اخذ نمره مربوطه نيست .