قابل توجه كليه دانشجويان محترم

غيبت بيش از دو جلسه در هر كلاس، باعث حذف درس مربوطه به تشخيص استاد خواهد شد. بديهي است، منظور از غيبت، مواردي است كه از نظر آموزش مركز زبان، موجه نباشد