قابل توجه كليه دانشجويان محترم

در صورتی که دانشجو بیش از دو جلسه در هر كلاس غیبت داشته باشد، با توجه به تشخیص استاد درس حذف خواهد شد. بديهي است، منظور از غيبت، مواردي است كه از نظر آموزش مركز زبان، موجه نباشد.