قابل توجه كليه دانشجويان محترم..

جهت ثبت نام مي بايست به نكات ذيل توجه فرماييد..

  1. لطفا به نمرات خود در آزمون تعيين سطح دقت داشته باشيد.
  2. انتخاب دروس براساس نمرات اخذ شده در آزمون تعيين سطح مي باشد و براساس نمره در سطح مورد نظر مي توانيد ثبت نام كنيد
  3. در صورت انتخاب درس مي بايست انتخاب واحد ظرفيت درس را برروي عدد 1 قرار دهيد تا آن درس براي شما اخذ گردد.
  4. ظرفيت كلاس ها در زير كد درس آن مشخص شده و فقط به تعداد آن ظرفيت دانشجو مي پذيرد.لذا آن دسته از كد دروسي كه با عنوان”ظرفيت كلاس به اتمام رسيده است ” مواجه شديد از اخذ آن جددا خودداري فرماييد.
  5. اگر در انتخاب نمره درس اشتباه كرده و نمره مورد نظر خود را وارد نكرده باشيد . از ليست آن كلاس حذف و كليه عواقب آن بر عهده دانشجو مي باشد.