نحوه اعطای مدرك به دانشجویان سطح Advanced

 مدرک طلایی ( Golden Certificate )

1.این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره Advanced مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  •  میانگین نمره پایانی آنها 7 به بالا باشد .

  • نمره قبولی در هرمهارت  ، نباید كمتر از 6 باشد.

2.مدرک طلایی تا پایان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه امیركبیر اعتبار دارد.

3.در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در دانشگاه های غیر ایرانی ادامه تحصیل دهد ، گواهی تایید مدرك زبان جهت ارائه به آن دانشگاه برای وی صادر خواهد شد .

 مدرک نقره ای ( Silver Certificate )

1.این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره Advanced  مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  • میانگین نمره پایانی آنها  6.5 باشد.

  • نمره قبولی در هرمهارت ، نباید كمتراز 5.5 باشد.

2.مدرک نقره ای تا پایان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه امیركبیر اعتبار دارد.

3.در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در دانشگاه های غیر ایرانی ادامه تحصیل دهد ، گواهی تایید مدرك زبان جهت ارائه به آن دانشگاه برای وی در صورتی صادر خواهد شد که از زمان اخذ مدرک نقره ای ، دو سال بیشتر نگذشته باشد . در غیر اینصورت ، دانشجو باید در آزمونهای مورد تایید مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوباره شرکت نماید.

 مدرک گراف نمره ای ( Report Card )

1.این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره Advanced  مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  • میانگین نمره پایانی آنها  6 باشد.

  • نمره قبولی در هرمهارت ، نباید كمتراز 5 باشد.

2.مدرک گراف نمره ای(Report Card ) تا پایان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه امیركبیر اعتبار دارد.