ميانگين نمرات مركز بين المللي زبان نمره درج شده در كارنامه ميانگين نمرات مركز بين المللي زبان نمره درج شده در كارنامه
70 16.00 86 18.13
71 16.13 87 18.27
72 16.27 88 18.40
73 16.40 89 18.53
74 16.53 90 18.67
75 16.67 91 18.80
76 16.80 92 18.93
77 16.93 93 19.07
78 17.07 94 19.20
79 17.20 95 19.93
80 17.33 96 19.47
81 17.47 97 19.60
82 17.60 98 19.73
83 17.73 99 19.87
84 17.87 100 20.00
85 18.00