ساعات برگزاري كلاس نيمسال دوم تحصيلي 99-98 مركز بين المللي زبان

اسم درس روز برگزاري ساعت برگزاري
Speaking شنبه 9:00 – 10:35
Speaking شنبه 10:45 – 12:20
Speaking شنبه 13:15 – 14:50
Speaking شنبه 16:45 – 18:20
Speaking دوشنبه 15:00 – 16:35
Speaking يك شنبه 15:00 – 16:35
اسم درس روز برگزاري ساعت برگزاري
Writing سه شنبه 9:00 – 10:35
Writing سه شنبه 10:45 – 12:20
Writing سه شنبه 13:15 – 14:50
Writing سه شنبه 16:45 – 18:20
Writing يك شنبه 15:00 – 16:35
Writing دو شنبه 15:00 – 16:35
اسم درس روز برگزاري ساعت برگزاري
Reading دوشنبه 9:00 – 10:35
Reading دوشنبه 10:45 – 12:20
Reading دوشنبه 13:15 – 14:50
Reading دوشنبه 16:45 – 18:20
Reading شنبه 15:00 – 16:35
Reading سه شنبه 15:00 – 16:35

Reading​

اسم درس روز برگزاري ساعت برگزاري
Listening يك شنبه 9:00 – 10:35
Listening يك شنبه 10:45 – 12:20
Listening يك شنبه 13:15 – 14:50
Listening يك شنبه 16:45 – 18:20
Listening سه شنبه 15:00 – 16:35
Listening شنبه 15:00 – 16:35

برنامه نيمسال دوم تحصيلي 99-98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير

Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday
11/29 11/28 11/27 11/26 Week 1
12/06 12/05 12/04 12/03 Week 2
12/13 12/12 12/11 12/10 Week 3
12/20 12/19 12/18 12/17 Week 4
99/01/19 99/01/18 99/01/17 99/01/16 Week 5
01/26 01/25 01/24 01/23 Week 6 (QUIZ 1)
02/02 02/01 01/31 01/30 Week 7
02/09 02/08 02/07 02/06 Week 8 (Mid-Term)
02/16 02/15 02/14 02/13 Week 9
02/23 02/22 02/21 02/20 Week 10
02/30 02/29 02/28 02/27 Week 11 (QUIZ 2)
03/06 03/05 03/04 03/03 Week 12
به دليل شرايط كرونا زمان آزمون نهايي دروس اطلاع رساني خواهد شد Week 13 

  • شروع ثبت نام و تعيين سطح :7 بهمن ماه لغايت 23 بهمن ماه
  • شروع كلاس : 26 بهمن ماه
  • ساعات برگزاري كلاس : صبح از ساعت 9:00 لغايت 12:20  – بعد از ظهراز 13:15 لغايت 18:20( زمان هر كلاس 1:35 )
  • هردانشجو مي تواند با توجه به زمان خود حداقل در 2 مهارت و حداكثر 4 در مهارت ثبت نام نمايد.
  • آزمون ميان ترم از كتاب آموزشي مي باشد.
  •  QUIZ 1, 2  از محتواي پروژهاي ارسالي مي باشد.
  • آزمون پايان ترم : به دليل شرايط كرونا زمان آزمون نهايي دروس اطلاع رساني خواهد شد
  • بيش از دو جلسه غيبت موجه موجب حذف درس مي شود .
  • كليه اطلاعيه ها اعم از كلاس هاي جبراني، كنسل شدن كلاس هاو ……در كانال تلگرامilca2106 و يا در پورتال آموزشي اعلام مي شود.

نحوه بارم بندي نمرات در نيم سال اول تحصيلي

رديف عنوان نمره
1 پروژه(هر هفته يك نمره) 12
2 آزمون پروژه 1(QUIZ 1 ) 10
3 آزمون پروژه 2 (QUIZ 2 ) 10
4 آزمون ميان ترم 15
5 آزمون پايان ترم 40
6 حضور و غياب 13
مجموع 100
حداقل نمره مورد قبول  70