برنامه هفتگی/ آموزشی دوره پنجم زبان كاركنان دانشگاه صنعتی امیر كبیر(روزهای زوج)

Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday
10/25 10/23 Week 1
11/02 10/30 Week 2
11/09 11/07 (QUIZ 1) Week 3
11/16 11/14 Week 4
11/23 (Mid-Term) 11/21 Week 5
11/30 11/28 Week 6
12/07 (QUIZ 2) 12/05 Week 7
12/14 12/12 Week 8
12/21 (Final) 12/19 Week 9

روزهای برگزاری كلاس : روزهای دوشنبه و چهارشنبه.

آزمون میان ترم از محتوای درسی كلاس می باشد.

محتوای هر دو آزمون QUIZ  از پروژهای ارسالی می باشد.

آزمون پایان ترم  21-12-98 روز چهارشنبه می باشد.

بیش از دو جلسه غیبت موجب حذف درس می شود .


نحوه بارم بندی نمرات

ردیف عنوان نمره
1 تحویل پروژه ها 14
2 آزمون پروژه ها (  QUIZ1 ) 10
3 آزمون پروژه ها (  QUIZ2 ) 10
4 آزمون میان ترم 15
5 آزمون پایان ترم 35
6 حضور و غیاب 16
مجموع 100
حداقل نمره مورد قبول  70

زمان برگزاری كلاس ها در روز های زوج

دوشنبه چهارشنبه
9:00-10:30 SP2 9:00-10:30 SP2
10:45-12:15 SP1 10:45-12:15 SP1