برنامه هفتگي/ آموزشي دوره پنجم زبان كاركنان دانشگاه صنعتي امير كبير(روزهاي زوج)

Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday
10/25 10/23 Week 1
11/02 10/30 Week 2
11/09 11/07 (QUIZ 1) Week 3
11/16 11/14 Week 4
11/23 (Mid-Term) 11/21 Week 5
11/30 11/28 Week 6
12/07 (QUIZ 2) 12/05 Week 7
12/14 12/12 Week 8
12/21 (Final) 12/19 Week 9

روزهاي برگزاري كلاس : روزهاي دوشنبه و چهارشنبه.

آزمون ميان ترم از محتواي درسي كلاس مي باشد.

محتواي هر دو آزمون QUIZ  از پروژهاي ارسالي مي باشد.

آزمون پايان ترم  21-12-98 روز چهارشنبه مي باشد.

بيش از دو جلسه غيبت موجب حذف درس مي شود .


نحوه بارم بندي نمرات

رديف عنوان نمره
1 تحويل پروژه ها 14
2 آزمون پروژه ها (  QUIZ1 ) 10
3 آزمون پروژه ها (  QUIZ2 ) 10
4 آزمون ميان ترم 15
5 آزمون پايان ترم 35
6 حضور و غياب 16
مجموع 100
حداقل نمره مورد قبول  70

زمان برگزاري كلاس ها در روز هاي زوج

دوشنبه چهارشنبه
9:00-10:30 SP2 9:00-10:30 SP2
10:45-12:15 SP1 10:45-12:15 SP1