دريافت مدرك دانشجويان كارشناسي وتحصيلات تكميلي ورودي سال 95 پرديس بين الملل

1– ثبت نام در دروسي كه به زبان انگليسي ارائه مي شود فقط براي دانشجوياني مجاز است كه حداكثر سه روز كاري قبل از ثبت نام هر نيمسال يكي از مدارك زير را به دفتر مديريت امور دانشجويان بين الملل دانشگاه تحويل نمايند:

الف – دارا بودن يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير :

نام آزمون TOEFL ibt TOEFL pbt IELTS *ESTA
حداقل نمره 80-79 550 6 6

*مدرك آزمون استاندارد زبان انگليسي صادر شده توسط مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير


ب- تاييد احراز مهارت هاي زبان انگليسي پس از گذراندن دوره هاي زبان مركز بين الملل زبان دانشگاه توسط مديريت امور دانشجويان بين الملل

تبصره : يكبار ارائه يكي از مدارك فوق براي كل تحصيل كافي است.


2-دانشجويان دوره­هاي بين‌الملل مقطع كارشناسي درصورتي كه موفق به گذراندن حداقل 50 واحد از دروس خود به زبان انگليسي شوند، مدرك فارغ التحصيلي “دوره­های بين‌الملل” دريافت خواهند نمود. در غير اين صورت مدرك فارغ التحصيلي ايشان با عنوان “پرديس خودگردان” صادر خواهد شد.

3-دانشجويان دوره­هاي بين‌الملل  مقاطع تحصيلات تكميلي درصورتي كه موفق به گذراندن حداقل 12 واحد از دروس خود به زبان انگليسي شوند و پايان نامه خود را به زبان انگليسي نگارش و ارائه نمايند، مدرك فارغ التحصيلي “دوره های بين‌الملل” دريافت خواهند نمود. در غير اين صورت مدرك فارغ التحصيلي ايشان با عنوان “پرديس خودگردان” صادر خواهد شد.