ثبت زبان عمومي 1 و 2

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .