برنامه نيمسال اول تحصيلي 99-98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير

Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday
07/16 07/15 07/14 07/13 Week 1
07/23 07/22 07/21 07/20 Week 2
07/30 07/29 07/28 07/27 Week 3
08/07 08/06 08/05 08/04 Week 4
80/14 08/13 08/12 08/11 Week 5
08/21 08/20 08/19 08/18 Week 6 (QUIZ 1)
08/28 08/27 08/26 08/25 Week 7
09/05 09/04 09/03 09/02 Week 8 (Mid-Term)
09/12 09/11 09/10 09/09 Week 9
09/19 09/18 09/17 09/16 Week 10
09/26 09/25 09/24 09/23 Week 11 (QUIZ 2)
10/03 10/02 10/01 09/30 Week 12
10/10 10/09 10/08 10/07 Week 13
11/06 11/05 Week 14 (Final)

  • شروع ثبت نام و تعيين سطح :30 شهريور لغايت 10 مهرماه
  • شروع كلاس : 13 مهرماه
  • ساعات برگزاري كلاس : صبح از ساعت 9:00 لغايت 12:20  – بعد از ظهراز 13:15 لغايت 18:20( زمان هر كلاس 1:35 )
  • هردانشجو مي تواند با توجه به زمان خود حداقل در 2 مهارت و حداكثر 4 در مهارت ثبت نام نمايد.
  • آزمون ميان ترم از كتاب آموزشي مي باشد.
  •  QUIZ 1, 2  از محتواي پروژهاي ارسالي مي باشد.
  • آزمون پايان ترم : 05-11-98 و 06-11-98 مي باشد.
  • بيش از دو جلسه غيبت موجه موجب حذف درس مي شود .
  • كليه اطلاعيه ها اعم از كلاس هاي جبراني، كنسل شدن كلاس هاو ……در كانال تلگرامilca2106 و يا در پورتال آموزشي اعلام مي شود.

نحوه بارم بندي نمرات در نيم سال اول تحصيلي

رديف عنوان نمره
1 پروژه(هر هفته يك نمره) 12
2 آزمون پروژه 1(QUIZ 1 ) 10
3 آزمون پروژه 2 (QUIZ 2 ) 10
4 آزمون ميان ترم 15
5 آزمون پايان ترم 40
6 حضور و غياب 13
مجموع 100
حداقل نمره مورد قبول  70