بنا بر تقاضاي دانشجويان در جهت گذراندن دوره هاي زبان ، گروه بين المللي زبان مي تواند در اين راستا دوره هايي بر اساس شرايط ذيل برگزار نمايد.


دوره استاندارد:

اين دوره بر اساس زمان بندي كلاس هاي دانشگاه و براي دانشجوياني در نظر گرفته شده است كه در خلل برنامه درسي آكادميك خود بتوانند در كلاس هاي دروس زبان نيز شركت نمايند .به همين خاطر نحوه برگزاري اين دوره به شرح ذيل  مي باشد:

1- طول زمان برگزاري كلاس : 1 ترم تحصيلي

  • اين دوره بعد از انتخاب واحد هاي آكادميك كلاسهاي دانشگاه شروع شده و قبل از فرجه امتحانات پايان ترم دانشجو به انتها مي رسد.

2- تعداد جلسات : 16 جلسه (15 جلسه آموزشي و 1 جلسه آزمون)

  • در صورت برخورد زمان كلاس ها با تعطيلات رسمي، كلاس هاي فوق العاده با هماهنگي دانشجو و استاد برگزار مي شود

3- ساعات برگزاري كلاس ها :

  • هر سطح داراي 4 درس(Speaking , Writing , Reading , Listening) مي باشد كه هر درس در يك روز و در زمان بندي هاي 2 ساعته از 8 صبح الي 19 برگزار مي گردد.