تقويم آموزشى ترم دوم / زمستان 94 و بهار 95

جلسه هایی که قبل از هفته هشتم ، تعطیل رسمی می باشند باید جلسه جبرانی همان کلاس را پیش از هفته هشتم برگزار نمایند .

رديف

روز/مهارت هفته 1 هفته 2 هفته 3 هفته 4 هفته 5 هفته 6 هفته 7 هفته 8/ميان ترم
1 شنبه/speaking 94/11/17 94/11/24 94/12/01 94/12/08 94/12/15 94/12/22 95/01/14 95/01/21
2 يكشنبه/listening 94/11/18 94/11/25 94/12/02 94/12/09 94/12/16 تعطيل 95/01/15 95/01/22
3 دوشنبه/reading 94/11/19 94/11/26 94/12/03 94/12/10 94/12/17 94/12/24 95/01/16 95/01/23
4 سه شنبه/writing 94/11/20 94/11/27 94/12/04 94/12/11 94/12/18 94/12/25 95/01/17 95/01/24
رديف روز/مهارت هفته 9 هفته 10 هفته 11 هفته 12 هفته 13 هفته 14 هفته 15 هفته 16/نهايى
1 شنبه/speaking 95/01/28 95/02/04 95/02/11 95/02/18 95/02/25 95/03/01 95/03/08 تعطيل
2 يكشنبه/listening 95/01/29 95/02/05 95/02/12 95/02/19 95/02/26 تعطيل 95/03/09 95/03/16
3 دوشنبه/reading 95/01/30 95/02/06 95/02/13 95/02/20 95/02/27 95/03/03 95/03/10 95/03/17
4 سه شنبه/writing 95/01/31 95/02/07 95/02/14 95/02/21 95/02/28 95/03/04 95/03/11 95/03/18