10/11/94 الی 12/11/94

انتخاب واحد کلاسهای زبان در همه سطوح
94/11/08 پنج شنبه    كلاس جبرانى(جلسه اول)
94/11/10 شنبه كلاس جبرانى(جلسه دوم)
94/11/11 يكشنبه كلاس جبرانى(جلسه سوم)
94/11/13 سه شنبه برگزارى آزمون جبرانى
94/11/14 چهارشنبه انتخاب واحد دانشجويان قبول شده در آزمون جبرانى
94/11/17 شنبه شروع كلاس ها