با توجه به محدوديت هاي اعلام شده در جهت اطلاع رساني مجازي ….

به اطلاع مي رساند كه اين مركز توسط نرم افزار هاي بومي اطلاع رساني اين امر را انجام مي دهد