قابل توجه كليه دانشجويان محترم

براي دانشجوياني كه مرتبه اول مي باشند و رمز خود را تغيير نداده اند

نام كاربري: شماره دانشجويي

رمز عبور :123456

كه مي توانيد پس از ورود به قسمت تغيير رمز رفته و آن را تغيير دهيد