ليست حذفيات استاد

حذف دانشجو منوط به نظر استاد مربوطه مي باشد و بعد از اعلام حذف، دانشجو به هيچ عنوان نمي تواند در آزمون فاينال شركت نمايد