مهارت Reading سطح Intermediate:diamonds:
کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵برگزار خواهد شد

مهارت Listening سطح Advanced :diamonds:
کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۵لغایت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.