كلاس جبراني ايشان در روز پنجشنبه27-02-97 از ساعت 9:00 الي 13:00 برگزار خواهد شد