همكاري با مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت تولید محتوای اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و همچنین ایجاد و توسعه اطلاع رسانی های خود نیاز به دو دانشجویان خلاق و مسلط به شبکه های اطلاع رسانی با شرایط ذیل دارد:

الف: دانشجوی امیرکبیر باشند
ب: با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند
ج: با مفهوم تبلیغات و ایجاد لینک به کانالها و شبکه های مختلف اجتماعی آشنا و مسلط باشند