قابل توجه دانشجويان محترم

شرايط و ضوابط شركت در آزمون جبراني به شرح ذيل مي باشد:

1- تعداد غيبتهاي دانشجو در ترم  تحصيلي بيش از حد مجاز نباشد.

2-درآزمون پاياني شركت كرده و يا دليل موجهي براي شركت نكردن در آزمون پايان ترم داشته باشد.

3-جمع نمرت ترم دانشجو بهمراه نمره پايان ترم از 60 كمتر نباشد.

بديهي است بالاترين نمره اي كه دانشجو مي تواند درآزمون جبراني كسب نمايد 70 خواهد بود