مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

معاونت امور بين­ الملل دانشگاه صنعتي اميركبير براساس اهداف و برنامه ­هاي راهبردي دانشگاه در جهت توسعه ارتباطات و تعاملات بين­ المللي با دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي جهان، مركز بين­ المللي زبان دانشگاه (ILCA) را تاسيس نموده است .

واحد زبان انگليسي مركز به عنوان يكي از فعال­ترين واحدهاي دانشگاه، وظيفه توانمندسازي و افزايش كارآيي زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه را با استفاده از شيوه ­هاي نوين و به روز آموزشي برعهده دارد. دانشجويان دانشگاه مي ­توانند با شركت در كلاسهاي زبان اين مركز، تطبيق و ثبت دوره هاي مركز بين المللي زبان به جاي نمره زبان عمومي 1 و 2  دانشگاه را دريافت نمايند.

اين مركز داراي 3 سطح آموزشي (Elementary , Intermediate , Advanced) و هر سطح داراي 4 مهارت ( Speaking , Listening , Reading , Writing ) مي باشد كه زمان گذراندن هريك از سطوح، يك نيمسال تحصيلي است.

*براي ثبت نمره زبان عمومي 1 در كارنامه، گذراندن و كسب نمره قبولي درسطح Intermediate و براي ثبت نمره زبان عمومي 2 در كارنامه، گذراندن و كسب نمره قبولي درسطح Advanced الزامي است.


تقويم آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير نيمسال اول تحصيلي 99-98

نيمسال اول 99-98
تعيين سطح دوشنبه 01-07-98 الي 10-07-98
شروع ثبت نام شنبه 16-06-98
شروع كلاس ها شنبه 13-07-98
پايان كلاس ها چهارشنبه 11-10-98
آزمونهاي پاياني شنبه و يكشنبه 5 و 6 -11-98

مبلغ مصوب پرداختي جهت تحصيل در مركز بين المللي زبان

  تك مهارت دو مهارت سه  مهارت چهار مهارت
كليه سطوح 4/020/000 8/040/000 12/060/000 16/080/000

* كسب حداقل دو مهارت در هرنيمسال تحصيلي الزامي است.

* تمامي مبالغ به ريال مي باشد.

تخفيف مالي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبيردر سال تحصيلي 99-98

رديف مقطع درصد تخفيف توضيحات
1* كارشناسي 15 دانشجويان ورودي جديد( نمره زبان در كنكور 60 به بالا باشد )
2 كليه مقاطع تحصيلي 20 دانشجوي ممتازدانشگاه (معرفي ازدفتر استعداد درخشان)
3 كليه مقاطع تحصيلي 10 پرداخت هزينه ثبت نام كليه سطوح
4 كليه مقاطع تحصيلي 5 ثبت نام در 4 مهارت
5 كليه مقاطع تحصيلي 25 خانواده شهدا، جانبازان، معلولين و ايثارگر(تاييده از دفتر ايثارگران دانشگاه)

*در صورت قبولي در نيمسال جاري وكسب نمره ميانگين بالاي75، اين تخفيف براي نيمسال بعد هم محاسبه مي گردد.

**هردانشجو فقط مي تواند يكي از شرايط تخفيف را استفاده نمايد.