قابل توجه دانشجويان ورودي 93 و 94

اين فرم ثبت نام فقط براي آن دسته از دانشجوياني كه باشد كه در مركز زبان پرديس بين الملل ثبت نام نكرده اند و تعيين سطح نگرديده اند و تمايل دارند كه وارد سيستم زبان پرديس بين الملل گردند.

ثبت نام در مرحله اول رايگان بوده وطبق زمان بندي در تاريخ 19-4-95 امتحان برگزار خواهد شد.

سپس بعد از مشخص شدن سطح زبان دانشجويان نسبت به ثبت نام در كلاس هاي دوره تابستان اقدام مي فرمايند.

مهلت ثبت نام به اتمام رسيده است

جهت ثبت نام حضوري مراجعه فرماييد