قابل توجه كليه دانشجويان محترم

هر دانشجو مي توانند فقط و فقط 1  و يا   2 مهارت را براي آزمون را ثبت نام كرده در غير اينصورت از ليست آزمون حذف شده و وجه پرداختي مستردد نخواهد شد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسيده است