قابل توجه كليه دانشجويان

 (خصوصاً دانشجويان دوره هاي بين الملل)

مركز بين المللي زبان دانشگاه به منظور تسهيل شرايط ثبت نام براي كليه دانشجويان در كلاس هاي درس به زبان انگليسي كه به موازات كلاس هاي درس به زبان فارسي برگزار مي گردد، دوره هاي فشرده آموزش زبانكليه سطوح در هر چهار مهارت (Writing, Reading, Listening, Speaking)  در تابستان سال جاري برگزار مي نمايد.

خاطرنشان مي سازد براي كليه دانشجوياني كه كلاس هاي درس به زبان انگليسي را با موفقيت بگذرانند گواهي گذراندن درس به زبان انگليسي توسط معاونت آموزشي دانشگاه صادر مي گردد.

متقاضيان محترم مي توانند جهت ثبت نام و يا تعيين سطح به مركز بين المللي زبان مراجعه فرمايند.