دانشجويان در صورت پرداخت وجه ثبت نام ، ثبت نام آنها به طور كامل انجام پذيرفته شده است ، در غير اين صورت به طور اتوماتيك از سيستم حذف خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا تاريخ 15-04-95 تمديد شده است