برنامه زمان بندي ترم تابستان به شرح ذيل مي باشد

نكات مهم:

  1. زمان ثبت نام از تاريخ 1395/03/27لغايت 1395/04/10 مي باشد.
  2. ثبت نام براي كليه سطوح 2 و 3 و 4 مجاز مي باشد.
  3. حتما مي بايست از طريق لينك زير جهت ثبت نام اقدام نمايند.
  4. زمان بندي برگزاري كلاس ها غير قابل تغيير مي باشد.