دريافت مدرك دانشجويان كارشناسي وتحصيلات تكميلي ورودي سال 92 الي 94 پرديس بين الملل

1- ثبت نام در دروسي كه به زبان انگليسي ارائه مي شود فقط براي دانشجوياني مجاز است كه حداكثر سه روز كاري قبل از ثبت نام هر نيمسال يكي از مدارك زير را به دفتر مديريت امور دانشجويان بين الملل دانشگاه تحويل نمايند:

الف – دارا بودن يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير :

نام آزمون TOEFL ibt TOEFL pbt IELTS *ESTA
حداقل نمره 80-79 550 6 6

*مدرك آزمون استاندارد زبان انگليسي صادر شده توسط مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير


ب- تاييد احراز مهارت هاي زبان انگليسي پس از گذراندن دوره هاي زبان مركز بين الملل زبان دانشگاه توسط مديريت امور دانشجويان بين الملل

تبصره : يكبار ارائه يكي از مدارك فوق براي كل تحصيل كافي است.


2- به دانشجوياني كه باشرايط فوق دروس خود را به زبان انگليسي بگذرانند، گواهي گذراندن دروس به زبان انگليسي توسط معاونت آموزشي دانشگاه صادر مي شود.

3- دانشجويان كارشناسي ورودي 94 در صورتي كه موفق به گذراندن بيش از 50 واحد درسي از نيمسال اول 96-95 به بعد به زبان انگليسي شوند و دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 94 درصورتي كه موفق به گذراندن بيش از 6 واحد درسي از نيمسال اول 96-95 به بعد به زبان انگليسي شوند ، مدرك فارغ التحصيلي ” دوره هاي بين الملل ” دريافت خواهند نمود. در غيراينصورت مدرك فارغ التحصيلي ايشان با عنوان پذيرفته شده در آزمون سراسري ” پرديس خودگردان ” صادر خواهد شد.

4- دانشجويان كارشناسي ورودي 93 درصورتي كه موفق به گذراندن بيش از 30 واحد درسي از نيمسال اول 96-95 به بعد  به زبان انگليسي شوند، مدرك فارغ التحصيلي ” دوره هاي بين الملل” دريافت خواهند نمود، در غير اينصورت مدرك فارغ التحصيلي ايشان با عنوان پذيرفته شده درآزمون سراسري ” پرديس خودگردان ” صادر خواهد شد.

5- دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 93 و دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد ورودي 92 در صورتي كه تا پايان تحصيل موفق به ارائه يكي از مدارك ذكر شده در بند 1 شوند مدرك فارغ التحصيلي ” دوره هاي بين الملل ” دريافت خواهند نمود. در غيراينصورت مدرك فارغ التحصيلي ايشان با عنوان ” پرديس خودگردان ” صادر خواهد شد.